FundacjaWspierania
InicjatywEkologicznych

ul. Czysta 17/4, 31-121 Kraków
tel./fax: 012 631 57 31

http://www.fwie.eco.pl;biuro@fwie.eco.pl

WZMOCNIENIE DZIAŁALNOŚCI INTERWENCYJNEJ
W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej
z programu Środki przejściowe PL2004/016-829.01.02.02

IhomeI Iinformacje o projekcieI Iważne adresyI IaktualnościI Io nasI IkontaktI
PORADNICTWO PRAWNE:    

Poniedziałek 11 czerwca 2007

1.Podstawy postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego[Status prawny strony postępowania administracyjnego, podmioty na prawach strony, administracyjny tok instancji, decyzja administracyjna, postanowienia i uzgodnienia, odwołanie od decyzji, wznowienie postępowania, elementy procedury sądowo-administracyjnej]

Wtorek 12 czerwca 2007

2. Dostępdo informacji publicznej i informacji o środowisku[Reguły dostępu do informacji w Konstytucji, ustawa o dostępie do informacji publicznej, dostęp na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska, zasady dostępu, wyjątki, forma udostępniania informacji, opłaty, środki prawne, prawo polskie i WE]

 3.Udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska[Dyrektywy wprowadzające obowiązek udziału społeczeństwa, ustawa – POŚ udział w podejmowaniu decyzji  strategicznych (plany i programy), udział w podejmowaniu decyzji dotyczących przedsięwzięć (inwestycji), niezbędne elementy procedury udziału społeczeństwa, terminy, skutki prawne]

4.Oceny oddziaływania na środowisko, w tym NARURA 2000[OOŚ planów i programów, OOŚ przedsięwzięć, ocena habitatowa, najnowsze zmiany w systemie OOŚ w Polsce]

Środa 13 czerwca 2007 r.

5.Ustawa o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku[Prezentacja koncepcji i podstawowych rozwiązań ustawy]

6.Pomoc publiczna na ochronę środowiska

punktor prawo do informacji
punktor dyżury prawnika
 
WARSZTATY:
"Jak skutecznie uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji zagrażających środowisku" 11-13 czerwca 2007 r.
punktor zaproszenie
punktor program
punktor materiały warsztatowe
MONITORING ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI
O ŚRODOWISKU
(zobacz)
 
PUBLIKACJE:
punktor

raport z monitoringu

punktor poradnik "Jak skutecznie uczestniczyć w postępowaniach administracyjnych?"
INFORMACJE O ŚRODOWISKU:

-baza adresów www, pod którymi gminy publikują dokumenty zawierające informacje o środowisku (zobacz)

-oprogramowanie "MONITORING" narzędzie ułatwiające monitoring dostępu do informacji (zobacz)

 
 
IhomeI Iinformacje o projekcieI Iważne adresyI IaktualnościI Io nasI IkontaktI


Licznik odwiedzin
Licznik (http://cenebit.biz/liczniki)